Extra bolagsstämma 15 mars 2022
EGM 15 March 2022

Ytterligare detaljerad information om extra bolagsstämman den 15 mars 2022 finns nedan: / More detailed information about the extraordinary general meeting of shareholders on 15 March 2022 can be found below:
Information till aktieägare inför extra bolagsstämma
Information to shareholders prior to EGM
Kallelse till extra bolagsstämma
Notice to EGM
Fullmakt
Proxy
Formulär för förhandsröstning
Form for advanced voting